Search Athmeeya Geethangal

Athmeeya Geethangal-Malayalam


Caption Lyricist Song Number Pdf Audio
\S-¡Ww {]nbsc \mw C.D.C 665 Download
\S-¯n-Sp¶p ssZh-sas¶ \S-¯n-Sp¶p C.J. 537 Download
\µn-bm-se³ a\w ]mSnSpw I.M 615 Download
\µn sNmÃnSmw F¶pw tamZm B.J 168 Download
\µn-tbm-sS¶pw ]mSnSpw Rm³ R.V.T 174 Download
\µn-tbm-sS, \µn-tbmsS \mYm G.K 192 Download
\·-bn³ `mh-ambv \mw Zn\hpw K.V.S 927 Download
\½Ä¡p-e-In k¦-S-sa-´n-t¶-ip-hp--WvStÃm T.K.S. 561 Download
\½n shfn-s¸-Sp-t¶mcp T.V.S. 1022 Download
\ap-¡-`bw ssZh-at{X M.E.C. 558 Download
\ctc! h¶n-Sp-hn³ ]c-t\mSp V.N. 1123 Download
\tc-{µ-kqt\m! \mYm K.V.S. 958 Download
\à tZht\! R§Ä 434 Download
\Ã t]mcm«w t]mcmSn Hm«w Muttam Geevarughese 929 Download
\Ãm-cn kpµco! \nsâ {]nb-s\´p K.V.S 887 Download
\Ãn-S-b-t\ip X\nþ¡pÅ-P-§Ä¡mb T.K.S. 274 Download
\sÃm-cp-j-Ên-Xn hÃ` K.V.S 1227 Download
\h-sb-cq-itew ]mÀ¸nSw X¶nse 1023 Download
\mY³ hchp Im¯p K.V.S 931 Download
\mYm! \n³ tNhSn¯mcnW M.E.C. 853 Download
\mYm! \n³ \ma-sa-{Xtbm E.I.J 194 Download
\mbIm! F³ {Iqsi-Sp¯p \n³ A.S. 402 Download
\mi-¯n-em-]-Xn-¨pÅ aÀXysc K.D.W. 1099 Download
\mw hnap-à-·mÀ-þ-ssZhIr] C.K 135 Download
\nXy-P-b-KoXw ]mSm³ K.V.S 928 Download
\nXyamw \n³ cà-[mc kXy-ambv F.N 266 Download
\nXy-h-µ\w \n\¡p kXy-ssZ-h-ta 214 Download
\nXym-\µ ssZhta! \n³s]mÂIq-Smcw K.V.S. 485 Download
\n{ZsIm­p `à-sc-tbmÀ¯n-\nbpw C.D.C 1054 Download
\n{Zbn Rm\m-b-t\cw T.K. 1224 Download
\n³ A´ntI Rm³ \mYm! M.E.C. 809 Download
\n³Ir-]-bn Rm³ B{i-bn-¡p-t¶ 823 Download
\n³Zm\w Rm³ A\p-`-hn¨p W.C 387 Download
\n³Xncp hN-\-¯n \n¶ÛpX-Im-cy-§Ä T.J.V 435 Download
\n³ ]mZ-¯n Rm³ hµn-¡pt¶ C.J. 246 Download
\n³a-lm-kvt\-l-ta-ipth! M.E.C. 291 Download
\n³ cà-¯m \n³ c-à-¯m-ses¶ 271 Download
\n³ cmPyw ssZhta! F§pw V.N 971 Download
\n³k-¶n[n aXn lm! E.I.J 737 Download
\n³ k¶n-[n-bn ssZhta! M.V. 462 Download
\n³kvt\lw F³ ]¦p V.N. 280 Download
\n³ kvt\l-sa-´m-Ýcytaip-]cm! P.V.T. 283 Download
\n³kvt\lw Kl-\-sa-¶-dn-hn G.P. 309 Download
\nsâ lnXw-t]m-se-sbs¶ \nXyw M.V. 1191 Download
\n\-¡mbv IcpXpw Ah³ J.V.P 771 Download
\n\-¡m-sb³ Pohs\ ac-¡p-cn-in P.V.T. 1166 Download
\n¶njvSw tZhm! Bbn-Ss« Rmt\m G.P. 419 Download
\n¶njvSw t]mse-sb³ ssZhta! G.P. 833 Download
\ns¶ ]ncnsªm¶pw sN¿m³ W.C. 856 Download
\ns¶-t¸m-en-Ãmcpw ]mcn T.K.S. 334 Download
\ns¶-¡mÄ kvt\ln-¸m-s\-¶p-sS-bm-bp-Ên T.K.S. 807 Download
\nt¶m-sS³ ssZhta! 746 Download
\nt¶mSp {]mÀ°n-¸m³ V.N 1199 Download
\nan-j-§Ä \nan-j-§Ä 1177 Download
\nÀ½e lrZ-b-·mÀs¡³ ssZhw K.V.S 621 Download
\nÊo-aamw \n³kvt\-ls¯ E.I.J 281 Download
\nkvXp-e\mw \nÀ½-e\mw M.E.C. 72 Download
\nkvXp-ey-\m-Y³ {InkvXp-hn A.M.S. 588 Download
\o Fsâ IÀ¯mhpw \o C.J.P. 787 Download
\o Fsâ kt¦-Xhpw \o 423 Download
\o Icp-Xp-I-bm-sem-cp-hn-[hpw T.K.S. 625 Download
AaoÀ IeymWn K.V.S 105 Download
\o IqsS ]mÀ¡pI F³tbip V.N. 1186 Download
\oXn-amsâ {]mÀ°-\-IÄ 1204 Download
\oXn-am·m-cn³ IqSm-c-§-fn V.N. 749 Download
\oXnbmw btlm-hmtb! K.V.S 622 Download
\o aXn Ft¶-ipth Cu G.K 734 Download
\o am{X-sa-¶m-{ibw \mYm A.K.W. 836 Download
\obtÃm R§Ä¡pÅ P.V.T. 461 Download
\osb³ kz´ta F´m-\-µta T.K.S. 476 Download
\osb¶pw F³ c£-I³ C.J. 564 Download
\oe-hm-\n Poh-\m-Y³ G.P. 981 Download
\o hosWvS-Sp-¯Xmw F³ 71 Download
t\c-an-cp-fp¶p Iqcn-cp-tf-dp¶p P.O.A 1240 Download
t\m¡n-emÀ¡pw aXn-hcm aµncw K.V.S 892 Download
\ymbm-k-\-¯n³ ap¼n A.J.J. 666 Download
795305 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions