Search Athmeeya Geethangal

982. Bß-\m-Y-\m-K-an-¸m³ Bk-¶-amb 
Lyrics : T.C.V.
 1. Bß-\m-Y-\m-K-an-¸m³ Bk-¶-ambv Zn\-§Ä
  BS-e-I-¶m-tam-Zm hmWnSpw bpKm-bp-K-§Ä

                \mY-t\ip h¶nSpw hm\-taL hmlt\
                tNcpw \mw {]nb-¶-cn-In ImWpw \mw t\cn \mYs\
   
 2. Iml-f-§Ä tIÄ¡p-hm-\mbv ImtXmÀ¡p-hn³ t\c-ambv
  Ime-ta-sd-bn-Ãn-\nbpw Im¯n-cn¡mw IpXp-I-tamsSþ
   
 3. Ime-saÃmw XoÀ¶n-Sm-dmbv Im´-t\ip h¶n-Sm-dmbv
  I®p-\ocpw tXmÀ¶n-Sm-dmbv Im´tb \o B\-µn-¡þ
   
 4. DZn-¡m-dmbv DZ-b-Xmcw DWÀ¶nSmw tkmZ-ctc
  De-bm-sX-bp-e-In \mw DbÀ¯nSmw tbip-hn-s\þ
   
 5. {]Xymim \mS-Xn-¶mbv {]Xym-i-tbm-Sn-l-¯nÂ
  {]Xn-hm-kcw Hcp§mw {]nb-\m-Ip-a-ip-hn-¶m-bvþ   

 Download pdf
795256 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions