Search Athmeeya Geethangal

531. BWn-I-tfä ]mWn-I-fmte 
Lyrics : C.J.

BWn-I-tfä ]mWn-I-fmte
A\p-Zn-\-a-h-s\s¶ \S-¯n-Sp¶p

 1. Pohn-X-`m-c-¨p-a-Sp-I-fmsI
  Ah³ Npa-s¶s¶ ]peÀ¯n-Sp¶p
  BI-bm-em-Ip-e-an-s¶-\n-¡nÃ
  B\-µ-am-tbmcp Pohn-X-amwþ
   
 2. Adn-ª-h-s\s¶ Icp-Xn-Sp-sa¶pw
  Acp-a-bn Im¯nSpw Nnd-I-Sn-bnÂ
  ]mcn-se³ PohnXbm{X-bn-ses¶
  ]ncn-bmsX IqsS hcp-¶-h-\mwþ
   
 3. GsXmcp \mfpw tbip F¶n-S-b³
  F\n-s¡mcp Ipdhpw hcn-I-bnÃ
  A\p-{K-l-am-sWsâ Pohn-X-an¶v
  A\p-`-hn-¨-dn-bp¶p Rm\-hs\
   
 4. De-In-se-Ãmcpw {]Xn-Iq-e-am-bmepw
  De-bp-I-bnà Rm³ ]X-dp-InÃ
  Dbn-cpÅ \msfÃmw Rm\-h-¶mbn
  DWÀ¶p hnizm-k-¯n³ the-sN-¿pwþ   

 Download pdf
795398 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions