Search Athmeeya Geethangal

788.  BIp-e-\m-bn-Xo-c-cp-tX-sbĀ³ 
Lyrics : T.M.K.

BIp-e-\m-bn-Xo-c-cp-tX-sb³ a\ta
tbip-\m-Y³ \o¡nSpw \nsâ t¢i-saÃmw

 1. ]peÀ¯p¶p \mY³ ]d-h-Isf hb-ense Xmac hfÀ¯o-Sp¶p (2)
  hnX-bnà sImbv¯p-anà kzÀ¤-\m-Y³ Icp-Xn-Sp-¶p-þ-Fs¶ (2)
  kzÀ¤-\m-Y³ Icp-Xn-Sp-¶pþ
   
 2. \msf-bv¡mbn F´n¶p Rm³ hymIp-e-\mbn Ie-§o-Sp¶p (2)
  F\n-¡mbn Icp-Xn-Sp¶p th­-sXÃmw \mY-\-h³-þ-F¶pw (2)
  th­-sXÃmw \mY-\-h³þ
   
 3. i{Xp-ssk\yw Bª-Sn-¨m `oXn-th-s­-\n-s¡m-cp-\mfpw (2)
  IqsS-bp­v A[n-]-\-h³ hoc-\m-sa³ ssZh-a-h³-þ-F{X (2)
  hoc-\m-sa³ ssZh-a-h³þ          

 Download pdf
795348 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions