Search Athmeeya Geethangal

1162. BIm-ita tIÄ¡ `qansb 
Lyrics : A.K.T.

BIm-ita tIÄ¡ `qansb sNhn-X-cnI
Rm³ a¡sf t]män hfÀ¯n Ahsc-t¶mSp aÕ-cn-¡p¶p

 1. Imf Xsâ DS-b-hsc IgpX Xsâ bP-am-\sâ
  ]pÂsXm«n Adn-bp-¶tÃm F³ P\w Adn-bp-¶n-Ãþ
   
 2. AIr-Xy-`mcw Npa¡pw P\w Zpjv{]-hr-¯n-¡m-cpsS a¡Ä
  hj-fmbn \S-¡p-¶-hÀ ssZh-am-sc-¶-dn-bp-¶n-Ãþ
   
 3. BIm-i-¯n s]cn-ªm-dbpw sIm¡pw aoh¸-£nbpw
  Ah Xsâ Ime-a-dnbpw F³P\w Adn-bp-¶n-Ãþ  

 Download pdf
795207 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions