Search Athmeeya Geethangal

1050. Bþ-B-þ-B-þ-B-þ-F¶p ImWpw 

Bþ-B-þ-B-þ-B-þ-F¶p ImWpw tbip-cm-Ps\
Ime-ambv Ime-ambv ]d-¶p-t]m-hm³ Ime-ambv
cmPm-[n-cm-P³ hcp¶p thKw {]nbsc!

 1. Iml-f-\\mZw tI«n-Sp¶ \mfnÂ
  ltÃep¿m! KoXw ]mSn-Spsa A¶p Rm³þ

   
 2. F¶n\\n Rm³ tNÀ¶nSpw s]m·pJw ImWp-hm³
  tim`-tbdpw \m«n Rm³ t]mbn-Sp-hm³ Ime-am-bvþ

   
 3. temI-¯n Rms\mcp \nµn-X-s\\-¦nepw
  taL-¯n Rms\m-cp- h-[p-hmbv hmgp-saþ

   
 4. tbip cmP³ h¶nSpw `à-·msc tNÀ¡p-hm³
  kzÀ¤m-[n-kzÀ¤-§-fn hmkw sNbvhm³ Ime-am-bv-þ-Bþ

   
 5. apÄ¡n-co-S-[m-cn-bmbv IS-¶p-t]mb {]nbs\\
  s]m³In-co-S-[m-cn-bmbv A¶p Rm³ ImWp-saþ

 Download pdf
795278 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions