Search Athmeeya Geethangal

1257. tZth-im, A[n-I-ambv BioÀh-Zn¡ 
Lyrics : T.K.S.

coXn: ac-Wta hnj-sa§p

tZth-im, A[n-I-ambv BioÀh-Zn¡ h[q-h-c-cn-h-sc-þ-a-tlim

IpXp-I-ambv H¶mbv hkn-¸m³ CXp-ap-XÂ XpSsc

 1. BZmapw lÆbpw tNÀ¶pþk-t½mZw GZ-\n-emÀ¶p
  AXp-t]m B[n-IÄ XoÀ¶p hkn-¸m³þ
   
 2. {]Xym-i, kvt\lw, hnizmkw Ch-bmÂ
  \nXy-am-izm-kw-þ-e-`n¨p {InkvXp-hn hmkw sNbvXn-Sm³þ
   
 3. btlmsh tkhn¡pw Rms\³-þ-Ip-Sw_
  kln-X-a-\yq-\w-þ-F-¶-cpfn tbmiz-sb-t¶mWwþh-kn-¸m³þ        

 Download pdf
765783 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions