Search Athmeeya Geethangal

1214. tZhs\ \o I\n-b-Wta A\p-Zn-\hpw 
Lyrics : A.J.V.

tZhs\ \o I\n-b-Wta A\p-Zn-\hpw Im¯n-StW
Zb-tXm¶n Fs¶ Icp-Xo-StW bmX-\-bn F¶pw Xm§n-StW

  1. Rm³ tIWp  he-ªn-Sp-t¼mÄ Rm³ XmWp IcªnSp-t¼mÄ
    \nsâ he-¦-c-¯m Fs¶ \S-¯n-Sp¶p
    \nsâ Ir]-a-Xn-sb-\n-s¡-¶pwþ
     
  2. a¶n IjvS-§Ä t\cn-Sp-t¼mÄ \nsâ CjvS-§Ä sNbvXo-Sp-hm³
    a¶n tim[\ F¶pw Gdn-Sp-t¼mÄ \nsâ iàn ]IÀ¶n-S-tWþ  

 Download pdf
765726 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions