Search Athmeeya Geethangal

1149. Ch-\mcv? Ch-\mcv 

               Ch-\mcv? Ch-\mcv? apg-§n-t¡«p am\-h-i_vZw
               Keo-e-\m-«n-ep-S-\ofw

 1. ]¨-sh-Ås¯ ap´n-cn-¨m-dmbv amän Im\m-hn    
  A©¸w sIm­-¿m-bn-cs¯ AXn-i-b-I-c-ambv t]mjn-¸n-¨pþ
   
 2. \ni-bpsS \memw bma-¯n IS-en³antX \S-¶-h\pw
  Imäpw IS-ep-a-hsâ hm¡n-e-aÀ¶p im´X h¶pþ
   
 3. bmbn-tdm-kn³ `h-\-¯n hnem-]-KoXw tI«-t¸mÄ
  acn¨ _men-I-tbm-S-h³ sNmÃn XeoYm Iqan.. XeoYm Iqanþ  

 Download pdf
2149878 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions