Search Athmeeya Geethangal

628. CcpÄ hgn-bn Ir]-X-cp-hm³  
Lyrics : M.E.C.

        CcpÄ hgn-bn Ir]-X-cp-hm³ hcp-taip \ap-¡-cn-InÂ
        CXp-t]m \tÃm-cm-cp-anà lsÃ-ep-¿m-sb-¶mÀ¯n-Sp-hn³

 1. hc-­-`q-an-bm-\-µn¡pw Ccp-­-tZiw shfn¨w hoipw
  ]pXp-a-eÀ ]q¡pw ssZh-Ir-]-bmÀ¡pw Pb-a-cpfpw hn\-b-I-äpwþ
   
 2. XfÀ¶-ssI-bvIÄ _e-s¸-Sp¯mw Ipg-ª-Im-ep-IÄ Dd-¸n¡mw \mw
  `b-an-Ãm-sX-bn\n apt¶dmw kÀÆ-h-Ã-`³ IqsS-bp-­-h³þ
   
 3. Ipcp-SÀ ImWpw sNIn-SÀ tIÄ¡pw apS-´À NmSpw Dua³ ]mSpw
  ssZhw \Ã-h³ F¶pw hÃ-`³ Ah³ aXntb hyY Acn-InÂ
   
 4. hnip-²-]mX Poh-]mX Aip-²-c-Xnte t]mI-bnÃ
  hgn sXämsX Bcpw \in-¡msX
  ssZh-P-\-§Ä tNcpw kotbm-\nÂþ
   
 5. B\-µ-`mcw inc-Ên t]dn BIp-e-§-f-I¶p amdn
  Bß-{]n-b³IqsSsb¶pw ]ncn-bmsX
  hkn-¨nSpw \mw \nXy-Im-ew-þ           

 Download pdf
2117632 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions