Search Athmeeya Geethangal

263. C½m-\p-th-en³ apdn-hp-I-fn  
Lyrics : G.K.
 1. C½m-\p-th-en³ apdn-hp-I-fn \n¶pw- H-gpIpw Xncp-càw
  F³am-\-k-¯n³ ]m]-¡-f¦w IgpIpw Xncp-càw


                           ImWp¶p Rm³ ImWp¶p Rm³
                          ImWp¶p Rms\-¶n Poh³ ]IÀ¶nSpw
                tbip-hn³ Xncp-càw
   
 2. ]¶n `pPn-t¨mcp t`mPy-¯n-\mbn Bin-¨n-cp-¶-sb-¶nÂ
  a¶hm! \n³ Xncp-ta-i-bn \n¶pw t`mPy-ta-In-þþ
   
 3. ]m]-¯n³ i¼-famw ac-W-`o-Xn-b-I-äp-hm³
  im]-a-cWw hln-s¨sâ \mYm! \o ImÂhdn {Iqi-Xn-t·Âþ
   
 4. N¯ \msb-t¸m-en-cp-¶-sb-¶n ImcpWyw Im«n-btÃm
  iànbpw apànbpw \nXyamw Poh\pw
  F¶n sNmcn-ªp-htÃmþ             

 Download pdf
2117711 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions