Search Athmeeya Geethangal

184.  C¶p-sa¶pw kvXpXn-KoXw 
Lyrics : G.P.

         coXn: F´-\pÅw ]pXp-I-hn-bmse
 

 1. C¶p-sa¶pw kvXpXn-KoXw ]mSn
  Rms\³ tbipsh hmgv¯n-Spta
  Xncp-\maw kuc`yw XqIp¶ ssXew
  Xcp-sa-\n-¡m-\µw
   
             B\-µ-ambv ]c-am-\-µ-ambv kvXpXn

                     Km\-§Ä ]mSn ]pI-gv¯nSpw Rm³
                     h³Ir-]-bm-ses¶ F¶pw ]peÀ¯p¶
                     \mYs\ hmgv¯nSpw Rm³
   
 2. Nne-t\cw Xncp-I-c-¯m Xm³
  _me in£-IÄ X¶n-Snepw
  X¡-t\cw X¦-ssI-I-fn-te´n
  km´z-\-s¸-Sp¯pw Xm³þ
   
 3. acp-hmkw Xcp-samcp t¢iw
  F{X ITn-\-ambv h¶mepw
  Xncp-s\-©n Nmcpw thf-bn-se³ a\þ
  t¢i-a-I-¶n-Sp-saþ
   
 4. AXn-thKw aa {]nb³ h¶p
  hn®n tNÀ¯nSpw \nÀ®-b-ambv
  ]ns¶-sb¶pw ]ncn-bm-Xm-\-µ-t¯msS
  acphpw X¶-´ntI Rm³þ      

 Download pdf
2117648 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions