Search Athmeeya Geethangal

1221. C¶pw cmhnse h¶p Rm³  
Lyrics : T.K.S.
 1. C¶pw cmhnse h¶p Rm³ Xncpk¶n[n X¶n \mbIm!
  F¶pw \o Xt¶-sbs¶ Imh sN¿p¶ h³]-cn-]m-e-I³!

   
 2. t]mb cm{Xn-bn Rm³ kam-[m-\-t¯m-Sp-d-§p-hm³ \n³Ir]
  \mbIm! \o sNmcn-ª-Xm kvXpXn-Km-\-§Ä ]mSn-Sp-¶nXm!
   
 3. cmh-I-s¶mfn hoin `qXew tim`n-X-am-bn-Sp-¶nXm!
  ama-Im-ÔX amdp-hm³ Xh Im´n h¶-tXmÀ¡p-¶n-Xmþ
   
 4. C¶-te-an¶psa¶pw \osb-\n-¡-\y-\-ÃXp aqe-ambv
  ap¶n-embv \ns¶ ImWp-s¶-{Xtbm [\y-ambv aa PohnXw!
   
 5. h¶nSpw ]peÀIm-e-sam-¶n-\n-sb¶p Im¯n-cn-¡p¶p Rm³
  a¶nSw Xh s]m·pJw aqew an¶nSpw \oXn-kq-cyt\!þ  

 Download pdf
2117493 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions