Search Athmeeya Geethangal

1141. C¶p \o Hcn-¡Â IqSn ssZh-hnfn 

        C¶p \o Hcn-¡Â IqSn ssZh-hnfn tI«tÃm
        c£n-Xmhp kvt\l-t¯msS Im-¯n-cn-¡p-¶p-­tÃm

        C¶p Xs¶ tbip \ns¶ c£n-¸m-\mbv Im¡p¶p
        `bw th­m, i¦n-t¡-­m, hm C¶-h-¦Â \o!

  1. F{X-\mÄ hrYm-hmbv HmSn a\pjym \n³ PohnXw
    temI-¯nsâ C¼w tXSn ]mgn-em¡n Cuhn-[wþ

     
  2. ssIs¡m-ÅmsX XÅp-sa¶p H«pw th­m kwibw
    c£n-Xmhp \ns¶-bn¶p kz´-am¡n XoÀ¯n-Spwþ   
     

 Download pdf
2117470 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions