Search Athmeeya Geethangal

1220.  C¶o-bp-j-Ên \nsâ  
Lyrics : P.P.G.

            coXn: Ft¶m-SpÅ \n³
 

 1. C¶o-bp-j-Ên \nsâ h·-l¯zw Im×m³
  X¶ Ir]-bv¡-\´ hµ\-ta-þ-Im-×m³
   
 2. tZmj-sa-gm-sX-sbs¶ ]qÀ®-ambv Im¯p \o
  cm{Xn apgp-h\pw h³ Imcp-Wy-¯mÂ-þ-tLmc
   
 3. FÃm hgn-bnepw \n³ Bß-km-¶n-²yhpw
  Znhy-{]-Im-ihpw \o \ÂIn-tS-Ww-þ-C¶p
   
 4. kwJy-bnÃm P\-§Ä I®oÀ s]mgn-¡p¶p
  R§Ä ]mSp¶p Znhy ]me-\-¯mÂ-þ-C¶pw
   
 5. apt¼ \n³ cmPyhpw \n³ \oXnbpw tXSp-hm³
  F¶m-ß-\m-Yt\! \o ]men-t¡-Ww-þ-F¶pw
   
 6. arXyp-hn³ \mÄh-scbpw \n³ al-¯z-¯n-¶mbv
  `àn-bn ]qÀ®-\mbn Im¯n-tS-Ww-þ-Fs¶
   
 7. ZpjvS-`q-h-\-an-Xn³ IjvS-X-sbm-s¡bpw
  XoÀ¯p-Xcpw \n³cmPyw Imw£n-¡p-t¶³-þ-thKw

 Download pdf
2117732 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions