Search Athmeeya Geethangal

279. C²-c-bn-ses¶ C{X-ta 
Lyrics : K.V.C

                  coXn: F´-Xn-i-bta ssZh-¯n³

           C²-c-bn-ses¶ C{X-ta kvt\ln-¸m³

           F´pÅp Rm\-¸t\!þ\nsâ
           D²m-c-Ws¯ HmÀ¯p Zn\w-{]Xn kt´m-jn-¡p-¶-Xy´w

 1. ]p{Xsâ kvt\ls¯ {Iqin³ta ImWp-t¼mÄ
  i{Xp-`bw Xocp-¶p -þ-Fs¶
  an{X-am-¡n-Sp-hm³ ImWn¨ \n³Ir] F{X at\m-l-cta!þ
   
 2. i{Xp-hm-sas¶ \n³]p-{X-\m-¡n-Sp-hm³
  ]p{Xs\ X¶tÃm \o þ tZhm
  C{X alm-kvt\-lw- C-²-c-bn-semcp aÀXy-\p-anà ZrVwþ
   
 3.  \oN-\-c-\m-ao-tb-gsb kvt\ln¨o
  \oNtemI-¯n h¶p þ tbip
  \oN acWw acn-¸-Xn-¶mbv Xs¶- \o-N-·mÀt¡Â¸n-¨-tÃmþ
   
 4. Iq«w shdp¯p Ipehpw shdp-s¯s¶
  Iq«p-Imcpw shdp¯p þ F¶mÂ
  Iq«m-bn-¯oÀs¶sâ kzÀ¤o-b-kvt\-ln-X³
  IjvS-Im-e¯pw hnSmþ
   
 5.  amXm-]n-Xm-¡-·m-scs¶ shSn-ªmepw
  k´m-]-an-sÃ-\n¡p þ Fsâ
  amXm-]n-Xm-sh-¡mÄ A³]p Xn§n-Spt¶m-
  tcip-hpWvSv F\n-¡pþ
   
 6. ap¼nepw ]n¼nepw Imh-embv \n¶p \o
  ap¼n \S-t¡-Wta þ \nsâ
  C¼-apÅ cmtPy h¶p tNcpw hsc
  At¼mSp Imt¡-W-taþ             

 Download pdf
2117501 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions