Search Athmeeya Geethangal

733.  CXp-h-sc-sbsĀ¶ 
Lyrics : M.E.C.

          CXp-h-sc-sbs¶ Icp-Xnb \mYm!
          C\n-sb-\n-s¡¶pw Xh Ir] aXnbmw

 1. Kpcp-h-c\mw \o Icp-Xp-In ]ns¶
  Ipd-shmcp sNdpXpw hcn-Inà ]ct\!
  Acn-I-fn³ \Sp-hn hncp-s¶m-cp¡pw \o
  ]cn-a-f-ssXew ]I-cp-sa³ inc-ÊnÂ
   
 2. ]cn-Nn-XÀ ]ecpw ]cn-l-kn-s¨-¶mÂ
  ]cn-Nn \o Ir]bm ]cn-N-cn-s¨s¶
  Xncp-¨n-d-I-Sn-bn ad-¨n-cpÄ Xocpw
  hsc-sb-\n-¡-cp-fp-a-cp-a-sbm-S-`-bwþ
   
 3. Icp-W-bn³ Ic-¯n³ Icp-X-en-Ãm¯
  Hcp \nan-j-hpao acp-hn-en-sÃ-\n¡p
  Cc-hn-se-s¶m-fn-bmbv ]I-en-se³ XW-embv
  Hcp s]mgpXpw \o ]ncn-bp-I-bn-Ãþ
   
 4. ac-W-¯n³ \ng Xmgvhc-b-Xnepw Rm³
  ic-W-a-ä-h-\mbv ]cn-X-]n-¡msX
  hcp-sa-\n-¡-cn-In hgn-]-X-dmsX
  Icw ]nSn-s¨s¶ \S-¯n-Sp-hm³ \oþ
   
 5. Xe Ncn-¨n-Sp-hm³ Øe-samcp eh-aoþ
  bpe-In-Xn-enà a\p-P-Ip-amcm
  Xe Ncn¡pw Rm³ Xh Xncp-am-dn      
  \e-samSp ebn¡pw Xh apJ{]`-bnÂþ

 Download pdf
2149615 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions