Search Athmeeya Geethangal

1155.  CXp-t]m \sÃmcp c£-I³  
Lyrics : G.P.

           CXp-t]m \sÃmcp c£-I³ {iotb-ip-h-Ãmþ
           Xnà a¶nepw hn®n-epta

 1. ]m]n-I-fmIpw am\-hÀ¡mbv ]c-temIw hn«p [c-bn h¶p
  ]cn-ip-²³ {Iqin \nWw sNmcnªp
  ]m]n¡p tam£-¯n³ hgn Xpd-¶pþ
   
 2. ac-W-¯n³ `oXn ]q­n-\nbpw ic-W-a-ämcpw he-ªn-SmsX
  acWw kln¨p Pbw hcn¨ ]c-a-c-£-I-\n-em-{i-bn-¡þ
   
 3. kXy-ambv X¶n hniz-kn-¨m \nXy-in-£m-hn[n \o§n-Spta
  c£-I-s\-bn¶p Xnc-kvI-cn-¨m c£-bv¡mbv thdnà hgn-bp-e-InÂþ
   
 4. apÄaqSn \ÂIn \nµn-¨bo a¶n-Xn a¶-\mbv h¶n-Spta
  s]m·pSn NqSn hµn-X-\mbv a¶nSw \¶mbv `cn-¨nSpw Xm³þ   

 Download pdf
2117759 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions