Search Athmeeya Geethangal

922. Bg-¯n Bg-¯n thcq-¶nSmw 

        Bg-¯n Bg-¯n thcq-¶nSmw Db-c-¯n³ ^eamÀ¶nSmw
        ap¸Xpw Adp-]Xpw \qdpw ta\n-bmbv

        hen-sbmcp hnf-th-InSmw lm lm lmþ

  1. hN-\-ambn h¶ \mY³ Poh ap´n-cn-h-Ån-bm-tbm³
    Ah-t\mSp tNÀ¶p \mw \à ^e-taIpw sIm¼p-I-fmwþ
     
  2. hN-\s¯ kvt\ln-t¡Ww hN-\-¯n³ Bgw Adn-ªn-tSWw
    Ir]-bn hfÀ¶n-tSWw Bß-^-e-saÃmw \ÂIn-tS-Wwþ  

 Download pdf
795243 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions