Search Athmeeya Geethangal

1085. BÀ t]mbnSpw 
 1. BÀ t]mbnSpw IÀ¯m-hn-¶m-bn-s«§pw ?
  BtLm-jn-¡p-hm³ c£m ktµ-is¯

  F{Xm-bncw P\w \in-¡p-¶n¶pw ImWmsX tei-an-{]-Im-is¯
            BImiw `qan-bn-h-sb³ BÚ-bv¡-[o-\-am-I-bmÂ
            temI-sa§pw t]mbv kphn-tijw sNmÂhn³
                    Rm\p­p IqsS-sb¶pw
   
 2. t]mbn-Sp-hn³ IÀ¯msh am{Xw t\m¡n
  X³ iàn-bn `q]-cy-´-§-fn am Iqcn-cpÄ {]tZiw e£y-am¡n
  {Iqin³ kphmÀ¯m-tLmjw tIĸn³þ
   
 3. ImWp-¶pthm hnkvXm-c-tadpw hmXnÂ
  FÃm-Shpw the-bv¡mbv temI-¯nÂ
  hnip-²tc {]th-in-¸n³ £W-¯nÂ!
  bXv\n-¡p-hn³ {InkvtXip \ma-¯nÂþ
   
 4. kzmÀ°w shSn-ª-²zm-\n-¸n-\-Xy´w IjvS-§fpw kln¨p km\µw
  {]Xym-i-bn hnX-bv¡p-In \nc´w
  sIm¿pw alm sImbvs¯m¶p \ma´ywþ
   
 5. lm! `àtc! kwbp-à-am¡n kÀÆiàn-Ifpw {]tbm-Kn-¸n³ apZm
  tLmjn-¡p-hn³ Pb-¯n³ ltÃ-ep¿m ssZh-¯n\pw Ipªm-«n¶pw kZmþ   

 Download pdf
795317 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions