Search Athmeeya Geethangal

876.  Bcnse¶m{i-b-sa-¶m 
Lyrics : K.V.I
 1. Bcnse¶m{i-b-sa-¶m Ah-s\-¶p-]-\n-[n-sb¶pw
  Ah-km-\-t¯mfw \S¯pw Ah-\n-bn Im¯p kq£n¡pw

   
 2. A]-am\ `mcw Npa¯n Ah-a-Xn-¡p¶p kl-PÀ
  Ah-\n¡p \Sp-hn acn-t¨m³ Ah-s\-¶p-]-\n-[n-sb¶pw
   
 3. Clw ]cn-th-Z-\-taIpw CZw-{]Zw AsÃ-\n-s¡m¶pw
  Clw shSn-sª-¶psS \mY³ Ctl-h-cp-sas¶ tNÀ¸m-\m-bnþ
   
 4. DbÀ¯nSpw Rms\sâ I¬IÄ D¶-X-s\sâ icWyw
  Xmgv¯nSpw Rms\s¶pw  hmgv¯nSpw Rm\-h³ \mawþ
   
 5. F¯nSpw thK-sa³ \mY³ F¡mf i_vZw DXnÀ¡pw
  FÃm hnip-²cpw DbnÀ¡pw Fs´m-cp-Ãm-k-a-¶mÀ¡pwþ             

 Download pdf
795266 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions