Search Athmeeya Geethangal

1242. BcnXmhcp-¶m-cn-Xm-h-cp-t¶ip 
Lyrics : M.K.

              Tune -  tbipth \nsâ cq]-ao-sbsâ
 

 1. BcnXmhcp-¶m-cn-Xm-h-cp-t¶ip c£-I-\-Ãtbm?
  ]c-tam-¶-X³ kv\m\-ta¡p-hm³ tbmÀ±m-\m-än-¦Â hcpt¶m!
   
 2. IWvSmepw temI-¯nsâ ]m]s¯ Npa¡pw ssZh-Ip-ªmSv
  IWvSpthm Hcp ]m]n-sb-¶-t]m kv\m-\-ta¡p-hm³ t]mIp¶p!
   
 3. CÃnà \n¶m kv\m\-ta¡p-hm-\p-sWvS-\n-t¡-ä-am-hiyw
  hÃ`m! \nsâ sNcn¸p Npa-¶n-Sp-hm-\nà tbmKy-Xþ
   
 4. Bß-kv\m-\hpw Aán kv\m\hpw \nsâ ssI¡o-gn-e-Ãtbm?
  F´n\p ]ns¶ shf-f-¯n kv\m\w Fsâ ssI¡o-gn-te¡p¶p?
   
 5. kv\m]-I³ _lp-`-àn-tbm-Snh sNm¶-Xm {]nb-c-£-I³
  C{]-Imcw \mw kÀÆ-\o-Xnbpw ]qÀ¯n-bm-¡-W-sa-t¶m-Xnþ
   
 6. DSs\ {]nb-\n-d§n kv\m\-taäpsImWvSp Xm³ Ibdn
  s]s«-¶m-ßmhp h¶p Xsâ-ta {]mhn-s\-t¸m-e-§n-d-§nþ
   
 7. hs¶mcp i_vZw taÂ\n-¶-£Ww Fsâ {]nb-Ip-am-c³ \o
  \n¶n-se-{Xbpw {]nb-ap-sWvS¶pw kzÀ¤-Xm-X³ Xm\-cp-fnþ
   
 8. Xpd-t¶mÀ kzÀ¤-a-hn-Sp-sWvSmcp {]nb-Xm-X-\p-a-Xp-t]mÂ
  ]cn-ip-²m-hn-b-Xp-sa³ {]nb-t\ip\mY\pw ImWp-hn³þ   

 Download pdf
795212 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions