Search Athmeeya Geethangal

1121.  Bbp-sÊ-´pÅp?  
Lyrics : K.V.S.

         Bbp-sÊ-´pÅp? \ap-¡n-§m-bp-Êp-´pÅp?

 1. timI-aq-e-Km{Xw ]e tcmK-_o-P-§Ä¡p ]m{Xw-þ-C-XnÂ
  Poh³ \nÂs]mcp kq{Xw \n\-¨o-Sp-In-se-{Xtbm Nn{Xw!
   
 2. \mep hnc-e-Xn³ \ofw IY-t]mse Ign-bpao tafw-þ-D-SÂ
  Zo\-X-bm-s­m-cp-\mfw AWp-Po-hn-IÄ ]mÀ¡p-hm³ amfwþ
   
 3. \mS-I-¯n³ \S³t]mse acp-hn-Spao am\p-PÀ Nmte-þ-\nP
  thj-sam-gn-ªnSpw tate-arXn thK-a-W-bp¶ Imteþ
   
 4. `mcy-a-¡Ä¡-´p-t\«w [\-ho-cy-sam-Sp-¡p-hm³ \m«w-þ-ssI-bnþ
  epÅ Ime¯p sIm­m«w ]W-an-Ãm-sX-bm-Ip-s¼m-tgm-«wþ
   
 5. _Ôp-an-{X-§-fm s]m´p-h-tX-\´ Ime-¯-hÀ s\m´p-þ-a\w
  sh´nl I®p-\oÀ Nn´p-a-Xn-\-´-c-an-Ãn-Xn-se´v?þ
   
 6. C¶p `cn-¨nSpw cmPyw \msf-tb-´nSpw ssII-fn t`mPyw-þ-Cc
  ¶oSp-hm³ ]m{X-a-¶mPyw IWn-Im-×m-\p-an-ÃXn timNywþ
   
 7. amfn-I-ap-I-fn ImWm-a-c-ti-dn-bn-cn-t¸m-scbo \mf-þ-hÀ
  \msf shdpw \ne-¯mWp InS-¶n-Sp-h-sX-{Xbpw tIWpþ     

 8.  

 Download pdf
795338 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions