Search Athmeeya Geethangal

Athmeeya Geethangal-Malayalam


Caption Lyricist Song Number Pdf Audio
kI-e-hp-ap-sWvS-\n-t¡-ip-hn-¦Â K.V.S. 481 Download
kI-te-i-Ps\ shSnbpw \c-kwLw K.V.S. 899 Download
k¦-S-¯m Rm³ XfÀ¶p kt¦Xw 784 Download
k¦-S-¯n \osb³ kt¦Xw M.E.C. 466 Download
k¦-S-¯n ]c³ Ic-§-fm G.P. 759 Download
k¦Sw ka-kvXhpw ka-m]n-¨nSpw E.I.J 948 Download
kwP-Po-h-Iamw Xncp-h-N\w kt´m-j-k-taXw E.I.J 440 Download
kXy-¯nsâ ]mX-bn kvt\l-¯n³ 1105 Download
kXy-ambv ip²-kvt\-l-ambv T.O.C. 124 Download
kXy-th-Z-sam¶p am{X-sa{X T.K.S. 436 Download
kXy-k-`m-]Xn tbipth! \nXyw E.I.J 368 Download
kXy-k`m ]Xn-tb...kvXpXn-Xh G.P. 1213 Download
k´Xw hµ-\-sa³ ]cta- K.V.S. 101 Download
k´Xw kvXpXn-sN-¿p-hn³ ]c-s\ K.V.S 57 Download
k´Xw kvXpXn Xh K.V.S 106 Download
k´m]w XoÀ¶tÃm kt´mjw M.E.C. 505 Download
kt´m-jn¨p tLmjn-¡p-hn³ IÀ¯m-hn E.I.J 634 Download
kt´m-jn-¸n³ F¶pw kt´m-jn-¸n³ J.G. 613 Download
kt´m-jn-¸n³ ho­pw kt´m-jn-¸n³ 988 Download
ka-bamw cY-¯n Rm³ V.N. 714 Download
kÀÆ-kr-jvSn-I-fp-sam-¶mbv ]pI-gv¯n-Sp¶ 74 Download
kÀÆ \·-IÄ¡pw kÀÆ-Zm-\-§Ä¡pw 165 Download
kÀÆ-]m-]-¡-d-IÄ XoÀ¯p \csc 267 Download
kÀÆhpw tbip-\m-Y-\mbv 425 Download
kÀÆhpw kaÀ¸n-¡p¶p Rm³-þ-Poh E.I.J 416 Download
ktlm-Z-c-tc, ]pI-gv¯nSmw kZm T.K.S. 50 Download
ktlm-Z-ctc kt´m-jn-¡p-hn³ T.K.S. 907 Download
kl-P-cm-a-Jn-e-cp-ap-WÀ¶n-Sp-hn³ T.K.S. 918 Download
kmK-c-kzÀ¤ `qan-IÄ kÀÆw cNn¨ K.D.W. 1197 Download
km[p-shs¶ ssIhn-SmsX C.J. 738 Download
kotbm-\n-te¡p k©mcn Rm³ V.N 819 Download
kotbm³ aWm-fs\ imte-an³ P.K.S. 1044 Download
kotbm³ bm{X-b-Xn W.C. 769 Download
kotbm³ k©mcn Rm³ tbip-hn M.E.C. 514 Download
kotbm³ ssk\yta DWÀ¶o-Sp-hn³ P.P.M. 1047 Download
kotbmt\ \o DWÀs¶-gp-t¶Â¡pI 903 Download
kpµc c£-It\! F\n-¡m-\µ M.E.C. 220 Download
kphn-tijw AXp Pbn-¡p-ta, T.K.S. 1089 Download
kphn-tijadn-bn-¸m-\-`n-am\w E.I.J 1080 Download
kphn-ti-j-bpKw CXp khn-tijaXm-bXp N.T.E. 1139 Download
tk\-bn-e-[n-]³ tZh-\n- E.V.V. 655 Download
tkhn¡pw R§Ä btlm-hsb I.M. 677 Download
kzÀ¤-¯n \nt£]w tiJ-cn¡pw K.V.S 455 Download
kzÀ¤-¯n \n¶p hcpw ssZh-Iq-Smcw A.V 1059 Download
kzÀ¤-\m-«n-se³ {]nb³ XoÀ¯nSpw C.J. 997 Download
kzÀ¤-]n-Xm-hn³ aSn-bn ]mÀ¡pw K.V.S. 333 Download
kzÀ¤-]n-Xmsh A§sb Rm³ 235 Download
kzÀ¤o-b-]n-Xmth \n³ Xncp-lnXw P.P.M. 843 Download
kzÀ¤ob cmPm-hn³ ss]X-§tf! K.V.S. 587 Download
kzÀ¸q-cao Icm-dn¶p km£n-\n¡p-s¶³ 1258 Download
kzÀtemI ]uc-P-\ta Xcptam Cu temIw T.K.S. 897 Download
kzm´-Kp-W-an-b¶ Im´n-a-bt\! aa K.V.S 1206 Download
kvt\l-¨-c-Sp-I-fm-ses¶ tbip M.E.C. 567 Download
kvt\l-¯n³ CS-b\mw tbipth V.N. 826 Download
kvt\l-¯n³ Zo]amw tbip-sh-¶n S.K 296 Download
kvt\-l-\nt[! Ir]m-k-ap-{Zta! E.I.J 197 Download
kvt\ln-¡p-t¶-ipth! Zmk³ M.E.C. 559 Download
kvt\l-\n-[ntb Poh-[p-\ntb G.P. 745 Download
kvt\ln¡pw Rm³ F³ tbipth! K.V.I 385 Download
kvt\ln-¨nSpw \ns¶ Rm³ K.V.C 418 Download
kvt\ln-¨nSpw Rm³ F¶m-ß-\m-Ys\ P.T 429 Download
kvt\ln¨p ssZhw Fs¶ M.E.C. 298 Download
kpXn¡p \o tbmKy³ kvXpXn-I-fn-·osX K.J.S 183 Download
kvXpXn¡p tbmKy³ \otb-þ-P\ K.V.S 157 Download
kvXpXn-KoXw ]mSpI \mw 108 Download
kvXpXn sNbv a\ta \nXyhpw M.E.C. 17 Download
kvXpXn¡pw Rms\¶pw kvXpXn¡pw M.J.P. 178 Download
kvXpXn-¨n-Sp-h-sX-´m-\µw M.E.C. 47 Download
kvXpXn sNbvhnt\ip-hns\ T.K.S. 83 Download
kvXpXn-sN-¿pI \mw ]c-s\- T.K.S. 77 Download
kvXpXn-¨n-Sp-hn³ IoÀ¯-\-§Ä M.E.C. 81 Download
kvXpXn-¨nSpw Rm³ kvXpXn-¨nSp G.P. 40 Download
kvXpXn-¨p-]mSmw aln-a-\-hs\ 94 Download
kvXpXn¨p ]mSmw tbip-hns\ I.M 122 Download
kvXpXn [\w alna kI-ehpw \n\t¡ G.P. 111 Download
kvXpXn \n\-¡n-t¶-ip-]cm! K.V.S 86 Download
kvXpXn-¸n-s\-¶mfpw {iotb-ipsh G.P. 62 Download
kvXpXn-¸n³ \mw btlm-hsb K.V.S. 54 Download
kvXpXn-¸n³ kvXpXn-¸n³ A\p-Zn\w G.P. 104 Download
kvXpXn-¸n³ kvXpXn-¸n³ F¶pw 160 Download
kvXpXn-¸n³ kvXpXn-¸n³ P.P.M. 566 Download
kvXpXn-¸n³ kvXpXn-¸n³ J.J. 44 Download
kvXpXn kvXpXn F³ a\ta 151 Download
kvtXm{Xw sNbvI F³a-\ta \o V.C.V 22 Download
kvtXm{Xw ]mSmw ]mSmw kvtXm{Xw M.E.C. 125 Download
kvtXm{Xw ]mSnSpw Rm³ (S.V) 126 Download
kvtXm{X-§Ä ]mSn Rm³ 287 Download
kvtXm{X-a-\´w kvtXm{X-a-\-´w K.V.S. 52 Download
kvtXm{X-sa-t¶-ip-]cm \n³ T.J.V 149 Download
kvtXm{X-ta-ipth kvtXm{X-ta-ipth P.V.T. 42 Download
kvtXm{Xw ]mSn hmgv¯n-Sp¶p A.V. 240 Download
kvtXm{Xw tbip tZhm kvtXm{Xw G.P. 185 Download
kvtXm{Xw, kvtXm{Xw, kvtXm{Xw M.J. 426 Download
kvtXm{Xw kvtXm{Xw ]nXmth 7 Download
kvtXm{Xw kvtXm{Xw \n³\m-a-¯n\p 365 Download
kvtXm{Xw kvtXm{Xw kvtXm{X-Ko-X-§-fm C.J. 16 Download
kvtXm{Xw {io a\p-th-e-t\, K.D.W. 75 Download
kvtXm{Xw {io a\p-th-et\ K.V.S 33 Download
kvtXm{Xw kZm ]ct\ þ Xncp-\maw K.V.S 30 Download
kvtXm{Xw kvXpXn Rm³ O.C. 236 Download
kvaÀ¶m-hn³ k`m-Zq-Xt\! K.V.S. 905 Download
സ്തുതി സ്തോത്രം പാടി J.A 1511 Download
795312 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions