Search Athmeeya Geethangal

Athmeeya Geethangal-Malayalam


Caption Lyricist Song Number Pdf Audio
]I-en taL-¯-W-embv \o K.D.W. 113 Download
]I-tem-\-´n-a-b-§n-bn-cpÄ G.P. 1239 Download
]Xn-\m-bn-c-¯n AXn-kp-µ-c\mw G.P. 345 Download
]Zw ]Zw Dd¨p \mw {Iqip-ta´n 1098 Download
]ct\! Xncp-ap-J-tim-`-bn³ K.V.S 1223 Download
]ct\ \n³ Xncp-ap-¼n T.J.V 1195 Download
]c-t\-ipth Icp-Wm-\nt[ T.J.A. 1251 Download
]c-]-c-taim hc-a-cp-foi K.V.S 732 Download
]ca Icp-Wm-c-k-cmti! K.V.S 117 Download
]c-a-tZhm! \n¶m-ß-Ir] K.V.S 369 Download
]ca ]nXmth! \a-kvImcw M.E.C. 6 Download
]c-a-]n-Xm-hns\ ]mSn T.K.S. 205 Download
]c-a-]n-Xm-hn\p kvXpXn C.K 133 Download
]c-a-cmPm Kpcp-h-cs\ kvXpXn-¡p¶p G.V. 1230 Download
]c-a-kp-X-s\sâ ]m]-a-tijw K.V.S 579 Download
]c-a-kp-X\mw ainl `qht\ T.M.D. 1154 Download
]c-am-ßm-hpc sN¿pw samgn-sbÃm K.V.S 914 Download
]c-am-\-µ-am-\-µ-amb M.E.C. 936 Download
]c-am-\-µ-a-\p-`hn-¸m³ hcp-hn³ T.J.V 1124 Download
]c-ta-i-PmXm! hµ\w K.V.S 64 Download
]c-ta-i-¶p-bn-cn \n¶p-cp-hm-Ipw K.V.S 902 Download
]c-ta-i-kp-X³ Xncp-t¨m-c-bm K.V.S 889 Download
]c-temI `mKyw ]m]n-sb-¶p-Ån M.E.C. 31 Download
]cnip²³ tZhtZh\p Sabu V. 129 Download
]cn-ip-²³ atlm-¶-X-tZ-h³ B.V. 340 Download
]ÀÆ-X-`qan `qa-Þ-e-§Ä \nÀ½n¡pw K.D.W. 624 Download
]e-Xcw lrZ-b-§Ä ]e-Xn-emi K.V.S. 490 Download
]mSmw ]mSmw Pb-KoXw ]m]-¯n³ P.M.J. 525 Download
]mSn-]p-I-gv¯n-SSmw tZh-tZ-hs\ 46 Download
]mSp-hn³ kvXpXn-Km\w \mw K.J.G. 609 Download
]mSp-hn³ kl-Ptc IqSp-hn³ M.E.C. 1093 Download
]mSp-hn³ tkmZ-ctc! Pb-Ko-X-§Ä C.T.M 1084 Download
]mSpw Zn\hpw Rm³ kvXpXn-Km\w T.K.S. 69 Download
]mSpw \n\¡p \nXy-hpw- K.V.S 38 Download
]mSpw ]c-a\p ]cn-sNmSp Rm³ K.V.S 102 Download
]mSpw Rmt\-ip-hn\p kvXpXn-]mSpw M.T.G. 123 Download
]mSpw Rm³ Ft¶-ip-hnsâ P.V.B 308 Download
]mSpw Rm³ c£-Is\ Fsâ G.K. 529 Download
]mSpw Rm³ tbip-hn¶p Poh³ P.V.T. 41 Download
]mXm-fta! ac-Wta! \n¶psS 654 Download
]m]-¡Sw XoÀ¡p-hm³ tbip-hnsâ V.N. 1125 Download
]m]-¯n³ ^ew \cIw..... Hm! ]m]n M.E.C. 1115 Download
]m]-¯n³ am hnj-s¯-b-sbm-gn-¸m³ E.I.J 252 Download
]m]-anÃm \mb-I³ tbip-tZ-h³ K.V.S. 989 Download
]m]-`m-c-¡-S-en-emWvSp he-bp-thmco K.V.S. 98 Download
]m]-temIw tXSn-bn-¸m-cn G.P. 397 Download
]m]w \o¡m³ im]-taä P.G.W. 224 Download
]m]o! DWÀ¶p sImÄI V.N. 1140 Download
]m]n-I-fn³ c£-I³ Xm\n-h³ K.V.S 1159 Download
]m]n-Isf c£-sNbvX ssZh-kp-X-s¶mcp K.V.S 323 Download
]m]n¡p ad-hn-S-taip c£-I³ M.E.C. 1172 Download
]m]n-bn I\nbpw ]mh\ M.E.C. 140 Download
]m]n-sbs¶ tXSn hs¶mcp J.K. 690 Download
]m]n hcnI! ]c-s\-b-dnI K.V.S. 1122 Download
]mc-kn-IÀ h¶p ]mZw K.V.S 92 Download
]mcn-Xn ]c-temI tZh³ M.E.C. 636 Download
]men¡ tbip-]cm! ]men¡ K.V.S. 1193 Download
]mlnamw tZh-tZhm!þ]m-h-\-cq]m! K.V.S. 9 Download
]nXm-hn¶p kvtXm{Xw X³ V.N. 198 Download
]n´p-Scpw Rmt\-ip-hns\ M.E.C. 594 Download
v]nfÀs¶mcp ]mdtb! T.K. 834 Download
]pXp-]p-ecn AW-bp-t¼mÄ G.P. 987 Download
]p¯³ sbcq-i-teta! Znhy-þ-`-àÀ K.V.S. 1006 Download
]p¯-\m-sa-cq-i-te-an-se¯pw M.E.C. 1005 Download
]p¯-\m-sa-cq-i-te-an-se¯pw M.E.C. 1005 Download
]p{X\n hniz-kn-¡p-s¶-Ãmh\pw V.N. 1133 Download
]pjv]w \nd-tªmÀ Xmgvhc-bnÂIqS P.G.W. 503 Download
]qÀ®-lr-Z-b-tkh thWw K.V.S. 916 Download
]qÀ®-lr-Z-b-tkh thWw K.V.S. 916 Download
s]m³]p-e-cn-bn-se³ ssZh-¯n³ P.J.A 1234 Download
s]ms¶mfn hoipao G.P. 1217 Download
s]mt¶ip X¼p-cm³ \tÃmcp M.K 555 Download
t]mItà IS-s¶s¶ \o 1198 Download
t]mIpI t]mIpI tkmZ-ctc! K.V.J. 1102 Download
t]mIpI thKw \mw t]mIpI P.O.A 1112 Download
t]mIp¶p Rm\n¶v C.J 546 Download
t]mb cmhn apgp-h³ Icp-W-tbm-sSs¶ P.J.A. 1233 Download
t]mbnSmw \ap¡p ssZh-P-\ta A.K.W 1113 Download
{]Xym-i-bn³ ]cn-]qÀ¯n-bn-se-¯p-hm³ P.V.J. 923 Download
851481 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions