Search Athmeeya Geethangal

SANGEETHA RATHNAVALI

Author : K V Simon


Re-published by Bethany Aroma - 2016


Chapters


 »  അവതാരിക
 »  മഹാകവി കെ. വി സൈമൺ - ലഘു ജീവചരിത്രം
 »  .
 » അഞ്ചാം രാജിതമുണ്ടാമേ
 » അനുഗ്രഹിക്ക വധുവോടു
 » അന്ത്യത്തോളം നിന്നീടുകിൽ
 » അന്ധകാരത്താലെല്ലാ കണ്ണും
 » അരികിലത്രേനിൻ ചാവതറിക
 » അരിയ ബാബിലോൺ
 » അംബ! യെരൂശലേം അമ്പരിൻ
 » ആത്മജീവവർഷമേറ്റം നൽകി
 » ആദ്യന്തമില്ലാത്ത നിത്യന്റെ
 » ആയുസ്സെന്തുള്ളു നമുക്കിങ്ങാ
 » ആഴത്തിൽ നിന്നിശനോടു
 » ഇടുക്കുവാതിലിൽക്കൂടി
 » ഇന്നുമുതൽക്കു നിൻ പ്രത്യാശ
 » ഇളകാതിരുജനമൊരുനാൾ
 » ഉന്നതയാനൃപ നന്ദനനേ!
 » എത്രനല്ലൊരിടയൻ എന്നേശു
 » എന്തിനിഞാനൊതിടും നിൻ
 » എന്തിഹതാമസം ചെയ്തിടുന്നു
 » എന്തുകാലതാമസം വിഭോ!
 » എന്തുചെയ്യാം പാപി
 » എന്നവിടെ വന്നുചേരും ഞാൻ
 » എന്നാളും സ്തുതിക്കേണം നാം
 » എന്നുഞാൻ കാണും നിന്നെ
 » എന്മനസ്സുയരുന്നഹോ!
 » എൻ പേർക്കായ് ജീവൻ
 » എൻ പ്രിയനേ വരിക
 » എൻ മനമേ ദിനവും
 » എൻ വാസമിതുതന്നെ
 » എന്റെ നാഥൻ നിണം ചോ
 » എന്റെ ഭാവിയെല്ലാമെന്റെ
 » ഏതുതാൻ നിന്നംശമെന്നു
 » എറ്റംചെറിയ ജ്യോതിസ്സേ
 » കരുണതൂകിനാൻ ദിവ്യ
 » കരുണാകരനെ കഴലിണ
 » കരുണാകരാ! ദൈവമേ! വര
 » കരുണാനിധിയാം താതനെ!
 » കൽപനകൾ സോദരാ! നിൻ
 » കളിയാമോ? കനലോടെതി
 » കളിയോ നിനപാപി
 » കാക്കണം ദിനംതോറും
 » കാക്കുക കാക്കുക ദൈവ
 » കാണുന്നിതാ വാനിലൊരു
 » കാണുമിയെൻ രാജനെ
 » കാത്തിടുന്നു കാത്തിടുന്നു
 » കാത്തിടും പരനെന്നേ
 » കാരുണ്യപൂരാക്കടലേ
 » കാന്തേ നീ കേൾക്ക കാമിനി
 » കാലമിതുതാൻ കാൺക ജീവ
 » കീർത്തിക്കുവിൻ പാടി
 » കേൾക്കാതാരിനി ഇതു
 » കേൾക്കാൻ ചെവികളുള്ളവൻ
 » കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവാ
 » ക്രിസ്തൻറെ കാന്തയാം
 » ക്രിസ്തുനാമത്തിനനന്ത മംഗളം
 » ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തെ സ്തുതി
 » ക്രിസ്തുവിൻ വരവുനാളെത്ര
 » ക്രിസ്തേയേശുവിന്റെ സേന
 » ചിത്തം കലങ്ങിടൊല്ല
 » ജീവകിരീടത്തിൻ കല്ലുകളിൽ
 » ജീവനദി ശബ്ദം മുഴങ്ങി
 » ജീവനുള്ള ദൈവം ദഹന
 » ജീവവാതിലാകുമേശു
 » ജീവിതത്തിൻ സ്ഥിരത
 » ജീവോദനമായ യേശു-ദേവാ
 » ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥല
 » ഞാനെന്നു കാണുമെന്റെ
 » തങ്കനിറമേഴും തലയുടയോനേ
 » താറച്ചാരാവൻ മരിച്ചാനുയിർ
 » താമസംകൂടാതെ വരും
 » തിരയേണ്ടയോ നാമിനി
 » തിരുചരണസേവ ചെയ്യും
 » തിരുവദനം ശോഭിപ്പിച്ചെൻ
 » തുംഗപ്രതാപമാർന്ന ശ്രീയേശു
 » തേടിടും ഞാൻ ദിവ്യ
 » തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതി
 » ദിനമനുമംഗളം ദേവാധി
 » ദിവ്യജനേശ്വരാ! ഭവ്യഗുണാത്മക!
 » ദിവ്യനിലയെ ദിഗന്ത..
 » ദിവ്യരാജാ! നിന്നെ വാഴ്ത്തും
 » ദേവകുമാരാ! സർവ്വ
 » ദേവഗണനായകനെ! പാപഭയ
 » ദേവജനസമാജമേ! നിങ്ങള
 » ദേവരാജ! തവദയാ
 » ദേവസുതൻ യേശുനാഥൻ
 » ദേവാസുതാ വന്ദനം സദാ
 » ദേവദേവ! വരിക നീ യോഗ..
 » ദൈവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു
 » ദൈവദ്വേഷിയായ് തീരുകിൽ
 » ദൈവമർമ്മ നാമധേയ
 » ധ്യാനിച്ചെന്നും വാഴ്ക നാം
 » നന്മയിൻ ഭാവമായ് നാം
 » നരേന്ദ്രസൂനോ! നാഥാ!
 » നല്ലോരിൽ സുന്ദരി! നിന്റെ
 » നല്ലൊരുഷസിതിൽ വല്ലഭ
 » നാഥനേ! നിൻ ധർമ്മവഴി
 » നാഥൻ വരവുകാത്തു
 » നിത്യജയഗീതം പാടാൻ
 » നിത്യാനന്ദ ദൈവമേ നിൻ
 » നിർമ്മല ഹൃദയന്മാർ
 » നിൻ സഹവാസികളാരോ
 » നീ കരുണാരസമേകിനാ
 » നീതിയാം യഹോവയെ!
 » നോക്കിലാർക്കും മതിവരാ
 » പരനേ! തിരുമുഖശോഭയിൻ
 » പരനെ ഭജിക്കനിത്യം
 » പരപരമേശ വരമരുൾ
 » പരമ കരുണരസരാശേ
 » പരമകുമാരാ! വരിക
 » പരാമദേവാ നിന്നാത്മ കൃപ
 » പരാമസുതാ മമവരമരുൾ
 » പരാമസുതനെന്റെ പാപമശേഷം
 » പരമാത്മാവുരചെയ്യും മൊഴി
 » പരമേശജാതാ! വന്ദനം
 » പരമേശന്നുയിരിൽ നിന്നു
 » പരമേശസുതൻ തിരു
 » പരമേശസൂനോ സദാ വന്ദനം
 » പരിജനപാലക! നിൻ
 » പലതരം ഹൃദയങ്ങൾ
 » പാടും നിനക്കു നിത്യവും
 » പാടും പരമനു പരിചൊടു
 » പാപത്തിൽ വളർന്നിടും
 » പാപഭാരകടലിലാണ്ടു വല
 » പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധൻ
 » പാപമില്ലാ നായകൻ യേശു
 » പാപി ഒരുങ്ങിയിരിരിക്കുന്നുവോ
 » പാപികളിൻ രക്ഷകൻതാൻ
 » പാപികളെ രക്ഷചെയ്ത
 » പാപികൾക്കാശ്വാസം നീയല്ലേ
 » പാപി! കാൺക നീ പരമേശ
 » പാപി! കേൾ നീ
 » പാപി നീ വേഗം വന്നു
 » പാപി! വരിക പരനെയറിക
 » പാപി! വാ നീ പരനേശുവിൻ
 » പാപി! ഉണർന്നു നിൻ
 » പാരസികർ വന്നു പാദം
 » പാലിക്ക യേശുപരാ!
 » പാഹി പരമേശ!
 » പാഹിമാം ദേവദേവാ!
 » പുത്തനേരുശലേമേ ദൈവ
 » പൂർണ്ണഹൃദയസേവ വേണം
 » പ്രഭാകരനുദിച്ചു തൻ പ്രഭ
 » പ്രാണനാഥാ തിരുമേയ്
 » ബാബേലടിമയിൻ കഷ്ട
 » ബാല്യകാലത്തിലേ നിൻ
 » ബെതലഹേം പട്ടണത്തിൽ
 » ഭജിക്കുക നീ നിത്യം
 » ഭാഗ്യമിതു പ്രാണസഖേ
 » ഭൂപതിമാർ മുടിമണേ
 » ഭുരസമാനസമാർന്നിടും
 » മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ
 » മണവാളനേശു വരുന്നി
 » മധുരതരം തിരുവേദം
 » മനതാർ മുകുരത്തിൻ പ്രകാശം
 » മന്നയിൻ വർണ്ണനമാ-മൊരു
 » മന്നവാനാം മശിഹയെ കാണാ
 » മന്നാ! തിരുസന്നിധിയി
 » മരണദിനംവരെ മാമക സഖി
 » മരുഭുമിയിൻ നടുവേ
 » മഹിമാസനനേ മധുരാ
 » മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കാല
 » മാനവർക്കു രക്ഷ
 » മാനവേന്ദ്രാ! മഹിതാമല
 » മാനുവൽ മനുജസുതാ
 » മാന്യമതേ! വന്ദനം സദാതവാ
 » മായഭോഗമിശ്ചിച്ചു നീ നാശ
 » മേലിലുള്ളെരൂശലേമേ! കാലമെല്ലാം
 » മംഗളം ദേവദേവന്നു
 » മംഗളമായിനി വാഴും
 » മംഗളമേകണേ സദാ
 » യാ മമ നായകൻ
 » യാവു വീടുപണിയാ
 » യാഹ്വേ സ്തുതിപ്പിനവൻ
 » യേശുദേവനേ നീയി-യോഗ
 » യേശുനാഥൻ നീതിസൂര്യൻ
 » യേശുനാഥാ! വരികനീ
 » യേശുനാഥാ നിൻ കൃപക്കായ്
 » യേശുനായകാ വാഴ്ക ജീവനായക
 » യേശുനായക! ശ്രീശാ! നമോ
 » യേശുമഹേശാ നിൻ സന്നി
 » യേശുരാജൻ വരും യേശു
 » യേശുരാജൻ വരുമ്പോൾ
 » യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള
 » യേശുവേ! കൃപ ചെയ്യണേ
 » യേശുവേ! നിൻ നാമത്തെ
 » രക്ഷതരുന്നൊരു ദൈവത്തിൻ
 » രക്ഷിതാവിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ
 » രാജാധിരാജ സുരലോക
 » രാജാത്മജ വിരുന്നതിൻ വിവരം
 » രാജൻ യേശുരാജൻ യേശു
 » രാജസുതാ! സമയോന്നി
 » വനവും തനിനിലവും പരമ
 » വന്ദനമിന്നുമെന്നും പരാപര
 » വന്ദനമേ ദേവാ തവ
 » വന്ദനം യേശുനാഥനേ
 » വന്ദനമേശുപരാ! നിനക്കിതാ
 » വന്നിടുവിൻ ബാലകരെ
 » വന്നിടുവിൻ സോദരരെ
 » വന്നീടിൻ പാപികളേ
 » വന്നിടണം യേശുനാഥാ!
 » വന്നീടേണമേശുനാഥനേ!
 » വരുന്നിതാ നാഥൻ വാഴുവാൻ
 » വരുവിൻ ബാലകരേ
 » വല്ലതും ചൊല്ലി നീ
 » വാഞ്ചിതമരുളിടും വാനവർ..
 » വാനലോക രാജനെ!
 » വാഴ്ത്തീടും യേശുവേ
 » വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ
 » വാഴ്ത്തുവിൻ പരം വാ
 » വാഴ്ത്തും യേശുവേ
 » വാഴുമേ മഹാ
 » വിധിനാളിതാ! വരുന്നതോർക്ക
 » വിശുദ്ധ സിയോൻമല
 » വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ-വിശ്വ
 » വെള്ളങ്ങളിൻ മീതിൽ വസി
 » വെളിച്ചത്തിൻ കതിരുകൾ
 » വേഗം വരേണം പ്രഭോ
 » വേദവാക്യങ്ങൾ ശോധന
 » ശാലോമിയേ! വരികെന്റെ
 » ശൂലാമിയാൾ മമ മാതാവേ!
 » ശോഭനമാം ശ്രീനഗരം
 » ശോഭീതദൃക്കുകളാ൦
 » ശ്രീനരപതിയേ! സീയോൻ
 » ശ്രീമനുവേലം ഭജ
 » ശ്രീമനുവേൽ മരിജാതനാം
 » ശ്രീയേശുദേവന്നു ഞാൻ
 » ശ്രീയേശുനാഥാ! വരമരു
 » സകലവുമുണ്ടെനിക്കേ
 » സകലേശജനെ വെടിയും
 » സങ്കടമെന്തിനി സദാ
 » സച്ചിദാനന്ദജനിൽ പരമ
 » സദനേ മാമകേ വാഴും
 » സന്തതം സ്തുതി തവ
 » സന്തതം വന്ദനമെൻ പര
 » സന്തതം വന്ദനം ദേവാ
 » സന്തതം സ്തുതിചെയ്യുവിൻ
 » സന്തോഷിപ്പിൻ! നിങ്ങൾ
 » സർവ്വവും ശുഭമായ് തീരേണം
 » സല്ലോകനാഥാ നിൻ പാദം
 » സാലേംരാജാ തന്നോടൊരു
 » സീയോൻ മലമീതിൽ മമ
 » സേനയിൻ നായകനേ! നീയെ
 » സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപം
 » സ്വർഗ്ഗമന്ദിരത്തിൽ വാഴുമേ
 » സ്വർഗ്ഗപിതാവിൻ മടിയിൽ
 » സ്വർല്ലോകവീഥിയുടെ മധ്യ
 » സ്വർഗ്ഗീയ രാജാവിൻ പൈത
 » സ്വർന്നിവാസിയായ താതനേ!
 » സ്വർല്ലോക ദൂതരിതാ! മതി
 » സ്വാന്തഗുണമിയന്ന കാന്തി
 » സ്തുതിക്കു യോഗ്യൻ നീയേ
 » സ്തുതിക്കണം നാം പരമേശനെ
 » സ്തുതിനിനക്കിന്നേശുപരാ
 » സ്തുതിപ്പിൻ നാം യഹോവയെ
 » സ്തോത്രമനന്തം സ്തോത്രമനന്തം
 » സ്തോത്രം സദാ ദേവാത്മജാ
 » സ്തോത്രം സദാപരനെ!
 » സ്തോത്രം ശ്രീമനുവേലനേ!
 » സ്നേഹപൂരിത! ജീവനാഥാ!
 » സ്മൂർന്നാവിൽ സഭാദൂതനേ!
 » ഹന്ത! മനോഹരമെന്തു
 » ഹല്ലേലുയ്യാ! ഹല്ലേലുയ്യാ!
 » ഹാ! ഞാനിതറിയുന്നു
 » ഹാ! വരികയേശുനാഥാ

8949800 Hits    |    Powered by Oleotech Solutions